RASCS_WaitForCallback

const win32ras.RASCS_WaitForCallback;

Constant for RAS state.