HTTP_OK

const isapi.isapicon.HTTP_OK;

HTTP_OK = 200 (0xc8)