PyIOleInPlaceSite.DiscardUndoState

DiscardUndoState()

Description of DiscardUndoState.