PyIDocHostUIHandler.ShowContextMenu

ShowContextMenu(dwID, pt, pcmdtReserved, pdispReserved)

Description of ShowContextMenu.

Parameters

dwID : int

Description for dwID

pt : (int, int)

Description for ppt

pcmdtReserved : PyIUnknown

Description for pcmdtReserved

pdispReserved : PyIDispatch

Description for pdispReserved