PyICreateTypeLib.SetHelpFileName

SetHelpFileName(szHelpFileName)

Description of SetHelpFileName.

Parameters

szHelpFileName : unicode

Description for szHelpFileName