PyICreateTypeLib2.SetName

SetName(szName)

Description of SetName.

Parameters

szName : unicode

Description for szName