PyICreateTypeInfo.SetTypeDescAlias

SetTypeDescAlias()

Description of SetTypeDescAlias.