PyIActiveScriptSiteDebug.GetDocumentContextFromPosition

GetDocumentContextFromPosition(dwSourceContext, uCharacterOffset, uNumChars)

Description of GetDocumentContextFromPosition.

Parameters

dwSourceContext : int

Description for dwSourceContext

uCharacterOffset : int

Description for uCharacterOffset

uNumChars : int

Description for uNumChars