PyConsoleScreenBuffer.GetConsoleScreenBufferInfo

dict = GetConsoleScreenBufferInfo()

Returns the state of the screen buffer